Registru pentru evidenta hotararilor 2021

30/12/202196aprobarea unor sume cu tilul de sponsorizarenormativ
27/12/202195rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 2021normativ
20/12/202194stabilirea salariilor de baza pentru anul 2022 , aferent functiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budeasanormativ
20/12/202193rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
20/12/202192decontarea navetei cadrelor didacticenormativ
20/12/202191decontarea cheltuielilor cu combustibilul pentru Politia Localanormativ
20/12/202190aprobarea traseului microbuzului scolar si a normativelor proprii de cheltuieli pentru autovehiculele si utilajele detinute de comuna Budeasanormativ
20/12/202189inventarierea materiei impozabile pentru anul 2022normativ
20/12/202188stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022normativ
09/12/202187. privind aprobarea Devizului General actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Construire Dispensar Uman în satul Caloteşti , comuna Budeasa, judeţul Argeş”normativ
09/12/202186.privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Budeasa şi stabilirea modului de valorificarenormativ
09/12/202184Privind alegerea presedintelui de sedintaindividual
09/12/202185privind modificarea şi completarea domeniului public al comunei Budeasanormativ
25/11/202183privind însuşirea Raportului de evaluare privind analiza investiţiei „Construire Dispensar Uman în satul Caloteşti , comuna Budeasa, judeţul Argeş”
25/11/202182cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT comuna Budeasa și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti în vederea gestionării câinilor fără stăpân
25/11/202181Privind avizarea încadrării doamnei CALOTĂ ELENA LUMINIŢA ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, pentru domnul TOMA AURELindividual
25/11/202180privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităților de învățământ din comuna Budeasa județul Argeșnormativ
25/11/202179privind aprobarea numărului şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile scolare din comuna Budeasa, judeţul Argeş pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022normativ
25/11/202178privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Budeasa (ROF)normativ
25/11/202177privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Budeasa, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţiinormativ
25/11/202176rectificarea bugetului de venituri si cheltuielinormativ
15/11/202175aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în comuna Budeasa, județul Argeș, prin „Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructură de iluminat public”normativ
15/11/202174privind plata cheltuielilor de judecată conform sentintei civile nr. 5434/2020 pronunţată de Judecătoria Piteşti şi a Deciziei civile nr. 2599/2021 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr. 10382/280/2018individual
25/10/202179privind aprobarea numărului şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile scolare din comuna Budeasa, judeţul Argeş pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022normativ
20/10/202173privind declararea de uz si interes public local a unor imobile in vederea atestarii apartenentei la inventarul bunurilor aflate in dom. Publicnormativ
20/10/202172rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021normativ
20/10/202171decontarea nevetei cadrelor didacticenormativ
20/10/202170privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeșnormativ
29/09/202169aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimat pentru obiectivul de investiţie “Extinderea retelei de canalizare in satele Budeasa Mare, Rogojina, Galasesti, Calotesti, Valea Marului, din comuna Budeasa, judetul Arges”normativ
29/09/202168aprobarea Cereri de finatare si a devizului general estimat pentru obiectivul de investitie “Modernizare drumuri comunale in comuna Budeasa, judetul Arges”normativ
27/09/202167reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Budeasa si aprobarea modificarii organigramei si a statului de functiinormativ
27/09/202166rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021normativ
27/09/202165aprobarea arondarii cresei de stat Dumbrava Minunata Scolii Gimnaziale nr. 1 Budeasanormativ
27/09/202164decontarea navetei cadrelor didacticenormativ
27/09/202163alegerea presedintelui de sedinta
25/08/202162Privind avizarea încadrării doamnei DUMITRU LIDIA ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, pentru doamna ARGHIR CONSTANŢAindividual
25/08/202161aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie „ MODERNIZARE POD PE DC220 ÎN PUNCTUL VĂDIŞOR, SAT BUDEASA MICĂ ŞI REFACERE ŞI MODERNIZARE TRONSON DC220, JUDEŢUL ARGEŞ”normativ
25/08/202160rectificare buget localnormativ
25/08/202159Privind decontarea navetei pentru cadrele didacticeindividual
25/08/202158privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal şi ambulant pe raza comunei Budeasanormativ
25/08/202157privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care frecventează Creşa „Dumbrava Minunată”, pentru anul 2021normativ
25/08/202156modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Budeasa pentru anul 2021normativ
25/08/202155privind înfiintarea serviciului social de zi, „CREŞA DUMBRAVA MINUNATĂ“ și aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare pentru acest serviciunormativ
22/07/202154modificarea statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Budeasa și ale Consiliului local Budeasa pentru anul 2021normativ
22/07/202153privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa Rogojina, strada Principală, nr. 46, sat Rogojina, comuna Budeasa, judeţul Argeş „normativ
22/07/202152decontare naveta cadre didacticeindividual
30/06/202151propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public localnormativ
30/06/202150aprobarea numărului şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile scolare din comuna Budeasa, judeţul Argeş pentru semestrul al II lea al anului scolar 2020-2021normativ
30/06/202149decontare naveta cadrelor didacticeindividual
30/06/202148Regulamentul privind desfăşurarea acţiunilor de curăţare şi igienizare a spaţiilor proprietate publică şi privată , în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 9, lit. d, e,f,h,i,k din OUG nr. 21/2002, cu modificările şi completările ulterioarenormativ
10/06/202147rectificare bugetnormativ
10/06/202146aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie “Modernizare pod pe DC220 în punctul intrare Valea Budeasa Micǎ, sat Budeasa Micǎ,comuna Budeasa, judeţul Argeş”normativ
10/06/202145alegerea presedintelui de sedintaindividual
27/05/202144incadrare asistent personal persoana cu hadicap gravindividual
27/05/202143decontare naveta cadre didacticeindividual
27/05/202142aprobare Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investitie Modernizare DC 220 si refacere pod Km 1+680
27/05/202141asocierea comunei Budeasa in cadrul ADIAnormativ
27/05/202140revocare HCL 10/2021 si HCL 24/2021normativ
27/05/202139aprobare beget localnormativ
27/05/202138norma de hrana Politia localaindividual
14/05/202137Privind convocarea unei adunari a proprietarilor pentru desemnarea unui reprezentant în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din comuna Budeasa
19/04/202136indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2.6%normativ
19/04/202135privind clasificarea unor drumuri neclasificate din comuna Budeasa, judeţul Argeşnormativ
19/04/202134privind stabilirea modalităţilor de efectuare a pazei bunurilor, obiectivelor , valorilor şi protecţia persoanelor în comuna Budeasa, judeţul Argeşnormativ
19/04/202133aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui taxe speciale.normativ
19/04/202132decontare naveta cadrelor didacticeindividual
19/04/202131acordul pentru propunerea privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeţei de 181 mp teren categoria de folosinţă arabil , situat în extravilanul comunei Budeasa, sat Budeasa Mică , punctul Fabrica de cărămidănormativ
19/04/202130aprobare bugetul local 2021normativ
19/04/202129neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor -acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educativenormativ
29/03/202128actualizare indicativi tehnico economici pentru obiectivul de investitie Dotare Serviciul public de administrare a domeniului public si privatnormativ
29/03/202127decontare naveta cadre didacticeindividual
29/03/202126constituirea grupului de lucru pentru identificarea asezarilor informaleindividual
29/03/202125aprobare Regulament de pasunatnormativ
29/03/202124insusirea Raportului de activitate al primarului comunei Budeasa
29/03/202123evaluare performante profesionaleindividual
29/03/202122nominalizarea consilierilor locali pentru comisia de evalaure a secretarului generalindividual
29/03/202121alegerea presedintelui de sedintaindividual
25/02/202120aprobare ROF Consiliul local Budeasa
25/02/202119decontare navetă cadrelor didactice şi personalului auxiliar
25/02/202118aprobarea Strategiei locale Servicii sociale
25/02/202117trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Budeasa a unor bunuri de natura mijloacelor fixe în vederea casarii
19/02/202116modificarea organigramei şi a statului de funcţii
26/01/202115însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea compartimentului audit public intern
26/01/202114privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027,comună Budeasa, județul Argeș
26/01/202113încadrarea unui asistent personal al persoanei cu handicap
26/01/202112stabilirea salariilor de bază pentru anul 2021, aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Budeasa și în cadrul aparatului Consiliului local Budeasa
26/01/202111aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comună Budeasa în anul 2021
26/01/202110 aprobarea Raportului Compartimentului de asistență socială privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2020
26/01/20219reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă
26/01/20218măsuri pentru punerea în executare a mandatelor judecătorești prin care s-a dispus prestarea unei activități în folosul comunității
26/01/20217aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local în anul 2021
26/01/20216decontarea navetei pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitățile de învățământ
26/01/20215aprobarea structurii rețelei școlare din comună Budeasa pentru anul școlar 2021-2022
26/01/20214aprobarea numărului maxim de asistenți personali ai persoanelor cu handicap în anul 2021
26/01/20213aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2021
08/01/20212acoperirea temporara a golului de casa in anul 2021
08/01/20211acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare

Comments are closed.

Sari la conținut