Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari 2021

31/12/202199aprobarea unor sume cu tilul de sponsorizarePrimar
31/12/202198acoperirea temporara a golului de casaPrimar
31/12/202197acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare 2021Primar
28/12/202196aprobarea unor sume cu tilul de sponsorizare
20/12/202195rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 2021
08/12/202194privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
08/12/202193privind decontarea navetei cadrelor didactice
08/12/202192privind aprobarea decontării cheltuielilor cu combustibilul pentru Poliţia Locală Budeasa
08/12/202191aprobarea traseului microbuzului pentru anul scolar2021-2022 şi a normativelor proprii de cheltuieli pentru autovehiculele şi utilajele deţinute de comuna Budeasa
08/12/202190inventarierea materiei impozabile pentru anul 2022Primar
08/12/202189stabilirea salariilor de bază pentru anul 2022, aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupăţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Budeasa
06/12/202188Privind alegerea presedintelui de sedinta
06/12/202187privind aprobarea Devizului General actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Construire Dispensar Uman în satul Caloteşti , comuna Budeasa, judeţul Argeş”
02/12/202186privind aprobarea structurii reţelei şcolare din comuna Budeasa pentru anul scolar 2022-2023
27/11/202184privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Budeasa şi stabilirea modului de valorificare
27/11/202185privind modificarea şi completarea domeniului public al comunei BudeasaPrimar
15/11/202183privind avizarea încadrării unei asistent personal al persoanei cu handicap grav
15/11/202182privind însuşirea Raportului de evaluare privind analiza investiţiei „Construire Dispensar Uman în satul Caloteşti , comuna Budeasa, judeţul Argeş”
12/11/202181rectificare buget 2021
12/11/202180decontarea navetei pentru cadrele didactice
12/11/202179privind aprobarea numărului şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile scolare din comuna Budeasa, judeţul Argeş pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022
05/11/202178privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea a aparatului de specialitate al primarului comunei Budeasa
05/11/202177privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în comuna Budeasa, județul Argeș, prin „Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructură de iluminat public”Primar
03/11/202176aprobarea Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public la nivelul comunei Budeasa
03/11/202175plata cheltuielilor de judecată conform sentintei civile nr. 5434/2020 pronunţată de Judecătoria Piteşti şi a Deciziei civile nr. 2599/2021 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr. 10382/280/2018
07/10/202174aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT comuna Budeasa prin Consiliul local Budeasa și UAT Municipiul Piteşti în vederea gestionării câinilor fără stăpân
07/10/202173privind declararea de uz si interes public local a unor imobile in vederea atestarii apartenentei la inventarul bunurilor aflate in dom. Public
07/10/202172rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
07/10/202171privind decontarea navetei cadrelor didactice
07/10/202170privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș
07/10/202169aprobare impozite sit axe locale
22/09/202168privind aprobarea Cereri de finatare si a devizului general estimat pentru obiectivul de investitie “Modernizare drumuri comunale in comuna Budeasa, judetul Arges”
22/09/202167privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimat pentru obiectivul de investiţie “Extinderea retelei de canalizare in satele Budeasa Mare, Rogojina, Galasesti, Calotesti, Valea Marului, din comuna Budeasa, judetul Arges”
21/09/202166privind Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Budeasa precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii
17/09/202165privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
16/09/202164privind alegerea preşedintelui de şedinţă
16/09/202163privind aprobarea arondarii creşei de stat Dumbrava Minunată din comuna Budeasa, Şcoalii Gimnaziale nr. 1 Budeasa
10/09/202162Privind decontarea navetei pentru cadrele didactice
10/09/202161privind reorganizarea Aparatului de specialitate al primarului comunei Budeasa şi aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții
13/08/202160Privind avizarea încadrării doamnei DUMITRU LIDIA ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, pentru doamna ARGHIR CONSTANŢA
12/08/202159aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie „ MODERNIZARE POD PE DC220 ÎN PUNCTUL VĂDIŞOR, SAT BUDEASA MICĂ ŞI REFACERE ŞI MODERNIZARE TRONSON DC220, JUDEŢUL ARGEŞ”
12/08/202158rectificare buget local
09/08/202157Privind decontarea navetei pentru cadrele didactice
09/08/202156privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal şi ambulant pe raza comunei Budeasa
09/08/202155privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care frecventează Creşa „Dumbrava Minunată”, pentru anul 2021
09/08/202154modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Budeasa pentru anul 2021
09/08/202153privind înfiintarea serviciului social de zi, „CREŞA DUMBRAVA MINUNATĂ“ și aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare pentru acest serviciu
15/07/202152modificarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Budeasa și ale Consiliului local Budeasa pentru anul 2021
07/07/202151aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa Rogojina, strada Principală, nr. 46, sat Rogojina, comuna Budeasa, judeţul Argeş „
06/07/202150decontarea navetei cadrelor didactice
18/06/202149propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local
18/06/202148aprobarea numărului şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile scolare din comuna Budeasa, judeţul Argeş pentru semestrul al II lea al anului scolar 2020-2021
18/06/202147decontarea navetei cadrelor didactice
07/06/202146referitor la Regulamentul privind desfăşurarea acţiunilor de curăţare şi igienizare a spaţiilor proprietate publică şi privată , în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 9, lit. d, e,f,h,i,k din OUG nr. 21/2002, cu modificările şi completările ulterioare
28/05/202145privind alegerea preşedintelui de şedinţă
28/05/202144privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
25/05/202143privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie “Modernizare pod pe DC220 în punctul intrare Valea Budeasa Micǎ, sat Budeasa Micǎ,comuna Budeasa, judeţul Argeş”
13/05/202142privind avizarea încadrării unei asistent personal al persoanei cu handicap grav
13/05/202141privind decontarea navetei cadrelor didactice
07/05/202139privind asocierea Comunei Budeasa în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Argeş
04/05/202140privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DC 220 Budeasa Mică,şi modernizare pod în zona poziţiei Km1 +680,sat Budeasa Mică, comuna Budeasa, judeţul Argeş”
04/05/202137privind încheierea exerciţiului bugetar 2020
04/05/202136privind aprobarea acordării normei de hrană pentru politiştii locali din cadrul Compartimentului Poliţia Locală Budeasa
04/05/202135Privind convocarea unei adunari a proprietarilor pentru desemnarea unui reprezentant în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din comuna BudeasaPrimar
04/05/202138privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/26.01.2021 privind aprobarea “Raportului referitor la activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în 2020 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 24/29.03.2021 privind însuşirea raportului primarului comunei Budeasa referitor la starea economică, socială şi de mediu a comunei pentru anul 2020Primar
07/04/202134indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei
07/04/202133decontare naveta cadre didactice
06/04/202132scoaterea definitiva din circuitul agricol a unui teren in suprafata de 181 mp pentru construire statie de telefonie mobila
06/04/202131bugetul local 2021
06/04/202130neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor in cadrul Programului pentru scoli
17/03/202129actualizare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul Dotare Serviciul public administrare domeniul public sau privat
05/03/202128clasificare drumuri
05/03/202127decontare naveta cadre didactice
01/03/202126constituirea Grupului de lucru pentru identificarea asezarilor informale
01/03/202125stabilirea modalitatii de efectuare a pazei comunale
01/03/202124regulament de pasunat
01/03/202123regulament stabilire procedura de doptare taxe speciale
19/02/202122insusire Raport de activitate al primarului comunei Budeasa
19/02/202121evaluarea performante profesionale Minescu Nadia
19/02/202120nominalizarea a doi consilieri locali pentru evaluarea secretarului general
19/02/202119alegerea presedintelui de sedinta
16/02/202118decontarea navetei cadrelor didactice
10/02/202117aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale
10/02/202116trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Budeasa a unor bunuri de natura mijloacelor fixe in vederea casarii
10/02/202115modificarea organigramei si a statului de functii
27/01/202114aprobare ROF Consiliul local Budeasa
27/01/202113atestarea domeniului public al comunei Budeasa
20/01/202112însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern
14/01/202111aprobare salariilor de bază pentru anul 2021, aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Budeasa și în cadrul aparatului Consiliului local Budeasa
11/01/202110aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027,comună Budeasa, județul Argeș
11/01/20219avizarea încadrării unui asistent personal al  persoanei cu handicap grav
11/01/20218aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comună Budeasa în anul 2021
11/01/20217 aprobarea Raportului Compartimentului de asistență socială privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2020
11/01/20216aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local în anul 2021
11/01/20215decontarea navetei pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitățile de învățământ
11/01/20214reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă
11/01/20213numărului maxim de asistenți personali ai persoanelor cu handicap în anul 2021.
11/01/20212măsuri pentru punerea în executare a mandatelor judecătorești prin care s-a dispus prestarea unei activități în folosul comunității
11/01/20211aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2021.

Comments are closed.

Sari la conținut